პორტლანდცემენტი:

  • ცემენტი (ნაყარი) M300
  • ცემენტი (ნაყარი) M400
  • ცემენტი (დაფასოებული 50კგ.) M300
  • ცემენტი (დაფასოებული 50კგ.) M400

ბეტონი:

საპროექტო მარკა R28

M მარკა

B კლასი

ნარევის

დენადობა,

კონუსის

ჯდომა

 

ჩასხმის

მეთოდი

 

ცემენტი

M- 400

(350)

 

ქვიშა

მდინარის

0÷5 მმ

 

ღორღი

6-20 მმ

 

სუპერპლა

სტიფიკატ

ორი

 

წყალი

 

ბეტონის

ნარევის

სიმკვრივე

 

მარკა, სმ

 

კგ/მ3

კგ/მ3

კგ/მ3

%, კგ/მ3

ლ(კგ)/მ3

ტ/მ3

100

7.5

П4 16-21

П3 10-15

პომპა

ბადია

203

203

970

970

1050

1035

0.8  1.6

127

142

2.35

2.35

150

10.0

П4 16-21

П3 10-15

პომპა

ბადია

252

240

950

940

1020

1050

0.8  2.0

0.6  1.45

130

120

2.35

2.35

200

15

П4 16-21

П3 10-15

პომპა

ბადია

297

278

930

915

988

1030

0.9  2.7

0.6  1.7

135

127

2.35

2.35

250

20

П4 16-21

П3 10-15

პომპა

ბადია

366

342

870

850

975

1030

1.0  3.66

0.7  2.4

139

128

2.35

2.35

300

22.5

П4 16-21

П3 10-15

პომპა

ბადია

400

375

890

895

920

950

1.0  4.0

0.7  2.6

140

130

2.35

2.35

320-350

25

П4 16-21

П3 10-15

პომპა

ბადია

435

407

880

890

885

915

1.1  4.80

0.7  2.85

150

138

2.35

2.35

385-400

30

П4 16-21

П3 10-15

პომპა

ბადია

504

471

815

865

870

880

1.2  6.0

0.7  3.3

161

134

2.35

2.35

450

35

П4 16-21

П3 10-15

პომპა

ბადია

550

514

800

815

830

860

1.1  6.05

0.7  3.6

170

161

2.35

2.35

515-550

40

П4 16-21

П3 10-15

პომპა

ბადია

631

590

760

780

770

810

1.1  6.94

0.7  4.1

189

175

2.35

2.355

 
სამშენებლო ბლოკი:
  • სამშ. ბლოკი 10/10/50
  • სამშ. ბლოკი 20/20/50
 

Datenschutzerklärung
Free homepage created with Beep.com website builder
 
The responsible person for the content of this web site is solely
the webmaster of this website, approachable via this form!